O Instytucie

Instytut Filozofii powstał poprzez wyłączenie z Instytutu Filozofii i Socjologii wydziałowej Katedry Socjologii w roku 2008. Ale historia Instytutu jest w rzeczywistości o wiele dłuższa. Trzonem tej historii oraz obecnego stanu Instytutu jest ponad dwudziestoletnia działalność Katedry Filozofii. Istniejąc przez większość czasu w ramach wydziału humanistycznego i nie posiadając własnego kierunku studiów, Katedra Filozofii realizowała  działalność dydaktyczną na prawie wszystkich kierunkach studiów wszystkich wydziałów, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później Akademii Bydgoskiej i na koniec - po przekształceniu w Instytut - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia z tak różnorodnych przedmiotów jak: filozofia, historia filozofii, filozofia współczesna, logika, etyka i estetyka, dbając nie tylko o poziom pracy dydaktycznej ale też o własny rozwój naukowy.

Spośród różnego rodzaju działalności naukowej jako szczególnie ważne w historii pracy Katedry należy wymienić przede wszystkim istnienie przez dłuższy czas seminarium magisterskiego (dla studentów studiów niefilozoficznych) oraz magistersko-doktoranckiego, czego skutkiem było powstanie wielu prac magisterskich i doktorskich z zakresu filozofii. Inicjatorem i prowadzącym seminarium był prof. Stefan Sarnowski, zarazem wieloletni kierownik Katedry Filozofii.
O ostatnich ważnych przemianach w Instytucie Filozofii może najlepiej świadczyć poziom rozwoju naukowego pracowników. W ciągu ostatnich 5 lat w tej niewielkiej przecież jednostce przybyły trzy habilitacje z filozofii oraz jeden doktorat.

Baza naukowo-dydaktyczna

Instytut dysponuje odpowiednimi salami do prowadzenia zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i seminaryjnych na kierunku filozofia w budynku, w którym się mieści. Ma też dostęp do pracowni komputerowej niezbędnej do realizacji przedmiotu technologia informacyjna. Osobną kwestię stanowi biblioteka i – szerzej – dostęp do literatury oraz innych źródeł wiedzy i informacji.

Instytut nie posiada własnej biblioteki, lecz ze względu na bardzo dogodną lokalizację doskonałym miejscem do korzystania z literatury naukowej jest oddalona o ok. 300 metrów od siedziby Instytutu Biblioteka Główna UKW wraz z Czytelnią Główną i Czytelnią Czasopism. Oczywiście dla studentów i pracowników Instytutu dostępne są także inne biblioteki UKW, jak chociażby Biblioteka Psychologiczna, Biblioteka Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Biblioteka Polonistyczna czy Biblioteka Nauk Historycznych, Politycznych i Prawnych. Ze względu na bliskość Torunia możemy też korzystać ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. Status biblioteki naukowej posiada również Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Ponadto zbiory filozoficzne znajduję się w jeszcze jednej bibliotece położonej w pobliżu Instytutu – w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Podstawową bazą jeśli chodzi o literaturę naukową jest dla studentów i pracowników Instytutu jednak Biblioteka Główna UKW. Dobra współpraca z dyrekcją Biblioteki zapewnia stały dopływ książek i czasopism, konsultowany pod względem jakościowym i ilościowym przez Instytut. Obecnie Biblioteka posiada ok. 16-tysięczny zbiór książek z zakresu filozofii, reprezentatywny dla wszystkich jej dziedzin. Dużą część zbioru stanowi klasyka filozofii jako literatura źródłowa, a także najnowsze dzieła, tak prace typu monograficznego jak i podręcznikowego.

Na oddzielne przedstawienie zasługuje stan zasobów Biblioteki, jeśli chodzi o czasopisma. Pod kątem filozofii sytuacja jest tu szczególnie dobra. W czytelni dostępna jest większość filozoficznych czasopism polskich, tak współczesnych, jak też historycznych (często bardzo cennych z naukowego punktu widzenia) oraz kilka tytułów aktualnie prenumerowanych bardzo ważnych czasopism zagranicznych w języku angielskim i niemieckim, plus kilka takich tytułów już nie prenumerowanych. To w wersji drukowanej. Ponadto w wersji elektronicznej Biblioteka zapewnia dostęp do polskich i zagranicznych baz danych, w tym do ok. 250 tytułów z filozofii dostępnych w bazie EBSCO.

Aktualnie prenumerowane czasopisma zagraniczne (wersja drukowana)

 • American Philosophical Quarterly (USA)
 • Faith and Philosophy (USA)
 • Kant Studien (DEU)
 • Mind (GBR)
 • Philosophical Review (USA)
 • Thomist (USA)

Niektóre inne czasopisma zagraniczne, już nie prenumerowane (druk)

 • Archiv fur Geschichte der Philosophie
 • The Journal of Philosophy
 • Philosophische Rundschau
 • Proceedings of the Aristotelian Society...
 • Zeitschrift fur Philosophische Forschung

Ważniejsze czasopisma polskie (druk)

 • Edukacja filozoficzna
 • Kwartalnik Filozoficzny
 • Przegląd Filozoficzny (1987 – 1949)
 • Przegląd filozoficzny. Nowa seria
 • Studia Philosophiae Christianae
 • Sztuka i Filozofia
 • Ruch filozoficzny
 • Filo-Sofija
 • Toruński Przegląd Filozoficzny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09