Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola Szkoły Lwowsko – Warszawskiej w Odzyskaniu I Utrwalaniu Polskiej Niepodległości"

 • 11 maja 2018

Zapraszamy na Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola Szkoły Lwowsko – Warszawskiej W Odzyskaniu I Utrwalaniu Polskiej Niepodległości".
BYDGOSZCZ 18-19 października 2018 r. 
Konferencja odbędzie się w:

 • Auli Mikotoksyn UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 organizowana przez: Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy

KOMITET NAUKOWY:

 1. prof. Dariusz Łukasiewicz – przewodniczący
 2. prof. Roger Pouivet – CNRS & Université de Lorraine, Francja
 3. prof. Jacek J. Jadacki – Uniwersytet Warszawski
 4. prof. Ryszard Kleszcz – Uniwersytet Łódzki
 5. prof. Jan Woleński – prof. emerytowany Uniwersytet Jagielloński

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. dr hab. Ryszard Mordarski – prof. UKW – przewodniczący
 2. dr Bożena Listkowska – UKW
 3. ks. dr Sylwester Warzyński – UKW

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI:
Polskie środowisko naukowe zrzeszone w Szkole Lwowsko-Warszawskiej odegrało szczególnie istotną rolę w przygotowaniu i utrwalaniu niepodległości Polski. Kazimierz Twardowski – twórca Szkoły – od 1895 roku, gdy rozpoczął pracę na Uniwersytecie we Lwowie, zajął się nie tylko organizacją życia naukowego i akademickiego, ale przyczynił się również do wytworzenia wzoru profesjonalnie uprawianej filozofii i nauki. Jeszcze przed pierwszą wojną światową ze Szkoły Twardowskiego wyszło wielu uczniów, wśród których, obok filozofów, byli przedstawiciele psychologii, pedagogiki, historii sztuki i historii literatury, filologii i językoznawstwa. Stanowili oni wysoko wykwalifikowaną grupę naukowców i intelektualistów, którzy intensywnie włączyli się do budowy instytucji naukowych i akademickich w niepodległej Polsce. Animowali oni życie naukowe w początkowym okresie po odzyskaniu niepodległości, wypełniając je solidną pracą badawczą oraz różnorodną aktywnością organizacyjną (nowe programy badawcze, zjazdy naukowe, nowe czasopisma naukowe i periodyki popularyzujące wiedzę). W okresie międzywojennym renoma Szkoły związana była nie tylko z wąsko pojętym rozwojem współczesnej logiki, ale również z pracą w dziedzinie kultury narodowej, w obszarze etyki, estetyki, historii sztuki i historii kultury oraz języka polskiego. Ponadto prace w dziedzinie logiki praktycznej i języka nauki przyczyniły się do radykalnego podniesienia poziomu intelektualnego polskich elit, a organizacja nowych instytucji oświatowych i edukacyjnych sprzyjała szerokiemu rozpowszechnianiu wysokich standardów intelektualnych propagowanych przez uczniów i wychowanków Szkoły. Dodać należy, że przedstawiciele Szkoły hołdowali szczególnemu typowi kultury filozoficznej, który przejawiał się niechęci do budowania spekulatywnych systemów filozoficznych i projektów ideologicznych oraz w pluralizmie światopoglądowym i politycznym. Owocowało to wytworzeniem nowoczesnego typu polskiego inteligenta i obywatela, w sposób racjonalny i krytyczny otwartego na współczesne europejskie idee filozoficzne, naukowe i polityczno-ideologiczne.

W rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę chcemy zastanowić się nad aktualnością osiągnięć przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w dzisiejszej sytuacji naukowej i intelektualnej w Polsce. Proponujemy skoncentrować się na następujących obszarach zagadnień: 1) wkład instytucjonalny i intelektualny w tworzenie niepodległego państwa; 2) kształtowanie patriotyzmu oraz etosu obywatelskiego; 2) tworzenie uniwersytetów w niepodległej Polsce; 3) uznanie filozofii i logiki za fundament edukacji; 4) wolność badań (relacja nauka – państwo); 5) budowa ładu i porządku państwowego (logika społeczna i aksjologia społeczna); 6) epizody żołnierskie członków Szkoły.

Rejestracja i opłaty:

 • Zgłoszenia na konferencję prosimy składać do 30 września 2018 roku na adres:   ryszard.mordarski@gmail.com
 • Wszystkie wystąpienia uczestników konferencji zamierzamy opublikować w tomie pokonferencyjnym (oczywiście po pozytywnych recenzjach zewnętrznych i zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów).
 • Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz abstrakt referatu prosimy przesyłać na adres:
  Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy Ogińskiego 16 85-061 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na adres: ryszard.mordarski@gmail.com do dnia 10 października 2018 roku.
 • Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. i należy ją wpłacić na konto: Kredyt Bank SA O/Bydgoszcz 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem: „Niepodległość” (tylko po wysłaniu opłaty z konta uczelni można będzie otrzymać fakturę). Opłata obejmuje, obiad 18 i 19 października, uroczystą kolację 18 października oraz rezerwację dwóch noclegów, a także publikację artykułu w recenzowanej monografii pod warunkiem pozytywnej recenzji. Nocleg prosimy rezerwować po podaniu dokładnej daty pobytu.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09